โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 57 ถึง 29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณสนามโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ฝ่ายวิชาการและกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ต.ค. 57 ถึง 02 ก.ย. 57 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557
01 ธ.ค. 57 ถึง 04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนคลองสองพี่น้องกำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นในวันพฤหัสบดี  ที่ 4 ธันวาคม 2557
ณ สนามโรงเรียนคลองสองพีน้อง
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนคลองสองพี่น้องกำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจาน   จังหวัดเพรชบุรี     เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
08 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
ณ สนามโรงเรียนคลองสองพี่น้อง
31 ม.ค. 58 การสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สอบ O-net  วันที่  31  มกราคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การสอบ เช่น ดินสอ 2B  ปากกา  ยางลบ  มาให้พร้อมน่ะค่ะ
26 ม.ค. 59 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับภูมิภาค
29 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ระดับ ป.1-ป.3
03 ก.พ. 59 ถึง 04 ก.พ. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
01 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
02 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
13 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
30 มิ.ย. 59 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
15 ก.ค. 59 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่สมุทรกิจ
29 ก.ค. 59 คณะครูลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
29 ก.ค. 59 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ผอ.สมชัย  อภิรัตนาชัย  เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
25 ส.ค. 59 ทัศนศึกษากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
26 ส.ค. 59 งานนิทรรศการวิชาการ ที่ อิมพีเรียลสำโรง
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
13 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต้านยาเสพติด
07 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
26 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
22 ส.ค. 60 ถึง 23 ส.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
31 ส.ค. 60 กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน ต้านยาเสพติด
29 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 คณะครูไปศึกษาดูงานสถานศึกษาพระราชทานระดับปฐมวัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560