โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 12 13 25
อนุบาล 1/2 10 12 22
รวม 22 25 47
อนุบาล 2/1 16 15 31
อนุบาล2/2 19 11 30
รวม 35 26 61
ประถมศึกษาปีที่1/1 22 16 38
ประถมศึกษาปีที่1/2 21 17 38
รวม 43 33 76
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่2/2 14 15 29
รวม 32 27 59
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 15 27
ประถมศึกษาปีที่3/2 14 12 26
รวม 26 27 53
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 19 21 41
ประถมศึกษาปีที่4/2 19 17 36
รวม 38 38 76
ประถมศึกษาปีที่5/1 20 18 38
ประถมศึกษาปีที่5/2 16 21 37
รวม 36 39 75
ประถมศึกษาปีที่6/1 17 9 26
ประถมศึกษาปีที่6/2 10 16 26
รวม 27 25 52
รวมนักเ้รียนทั้งหมด 259 240 499