โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2/1 11 14 25
อนุบาล 2/2 11 13 24
รวม 22 27 49
อนุบาล 3/1 13 14 27
อนุบาล 3/2 15 19 24
รวม 28 23 51
ประถมศึกษาปีที่1/1 22 16 38
ประถมศึกษาปีที่1/2 19 16 35
รวม 41 32 73
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 12 30
ประถมศึกษาปีที่2/2 14 14 28
รวม 32 26 58
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่3/2 14 13 27
รวม 26 27 53
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่4/2 19 17 36
รวม 38 38 74
ประถมศึกษาปีที่5/1 19 18 37
ประถมศึกษาปีที่5/2 14 22 36
รวม 33 40 73
ประถมศึกษาปีที่6/1 17 9 26
ประถมศึกษาปีที่6/2 9 15 24
รวม 26 24 50
รวมนักเ้รียนทั้งหมด 245 236 481