โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 17 15 32
อนุบาล 1/2 17 13 30
รวม 34 28 62
อนุบาล 2/1 21 13 34
อนุบาล2/2 18 16 34
รวม 39 29 68
ประถมศึกษาปีที่1/1 20 13 33
ประถมศึกษาปีที่1/2 17 17 34
รวม 37 30 67
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่2/2 14 15 29
รวม 26 32 58
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 22 41
ประถมศึกษาปีที่3/2 19 18 37
รวม 38 40 78
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 20 17 37
ประถมศึกษาปีที่4/2 16 22 38
รวม 36 39 75
ประถมศึกษาปีที่5/1 17 8 25
ประถมศึกษาปีที่5/2 11 16 27
รวม 28 24 52
ประถมศึกษาปีที่6/1 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่6/2 14 14 28
รวม 30 30 60
รวมนักเ้รียนทั้งหมด 268 252 520