โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 24321
เอกสารส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.99 KB 24319
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.07 KB 24313
รูปแบบรายการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 24319
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 24319
ตารางบัญชีแสดงปริมาณวัสดุBOQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 24316
บทนิยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 24316
บก.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.55 KB 24318
คุณลักษณะเฉพาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.24 KB 24317
เอกสาร 1,2 Word Document ขนาดไฟล์ 223.5 KB 24376
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 24362
เอกสารส่วนที่ 1และ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.04 KB 24377
BOQ2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 24368
รายละเอียด62 Word Document ขนาดไฟล์ 19.25 KB 24376
แบรูปรายการ งบ62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 24372
แผนงาน งบ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.88 KB 24373
สัญญาปรับราคา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.1 KB 24381
บทนิยาม งบ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.45 KB 24369
บัญชีแสดงปริมาณวัสดฺุBOQ Word Document ขนาดไฟล์ 19.72 KB 24393
เอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน งบ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.52 KB 24393
เอกสารรายละเอียดคำนวณราคากลางงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.48 KB 24503
แบบรูปรายงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 24493
บทนิยามปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.24 KB 24393
ใบเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯงบ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.31 KB 24389
เอกสารBOQปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 24402
ทะเบียนคุมเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.69 KB 24475
คู่มือสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.23 KB 24389
ใบเสนอราคาก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.21 KB 24458
ตรวจผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 24442
บัญชีรายการเอกสารที่บรรจุไว้ในซองประกวดราคา Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 24425
แบบแปลนก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 24426
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขแบบปรับราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.03 KB 24464
แผนการทำงานก่อสร้างหลังคา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 24439
ปร.5ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.14 KB 24452
ปร.4 ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.58 KB 24453
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.4 KB 24441
บัญชีเอกสารส่วนที่1ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.82 KB 24408
แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.58 KB 24400
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม Word Document ขนาดไฟล์ 16.86 KB 24412
รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558 24446
ใบเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน 2558 24424
ใบเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน 2558 24431
ใบสมัครครูอัตราจ้าง 24437
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 2558 24486
ใบเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ2558 24446
ผลคะแนน O-Net รายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 25501