โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 13
เอกสารส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.99 KB 11
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.07 KB 13
รูปแบบรายการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 12
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 13
ตารางบัญชีแสดงปริมาณวัสดุBOQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 12
บทนิยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 12
บก.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.55 KB 12
คุณลักษณะเฉพาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.24 KB 12
เอกสาร 1,2 Word Document ขนาดไฟล์ 223.5 KB 69
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 56
เอกสารส่วนที่ 1และ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.04 KB 69
BOQ2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 63
รายละเอียด62 Word Document ขนาดไฟล์ 19.25 KB 69
แบรูปรายการ งบ62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 66
แผนงาน งบ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.88 KB 67
สัญญาปรับราคา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.1 KB 74
บทนิยาม งบ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.45 KB 64
บัญชีแสดงปริมาณวัสดฺุBOQ Word Document ขนาดไฟล์ 19.72 KB 89
เอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน งบ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.52 KB 87
เอกสารรายละเอียดคำนวณราคากลางงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.48 KB 113
แบบรูปรายงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 157
บทนิยามปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.24 KB 87
ใบเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯงบ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.31 KB 85
เอกสารBOQปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 93
ทะเบียนคุมเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.69 KB 130
คู่มือสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.23 KB 84
ใบเสนอราคาก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.21 KB 151
ตรวจผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 136
บัญชีรายการเอกสารที่บรรจุไว้ในซองประกวดราคา Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 119
แบบแปลนก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 123
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขแบบปรับราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.03 KB 156
แผนการทำงานก่อสร้างหลังคา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 133
ปร.5ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.14 KB 145
ปร.4 ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.58 KB 145
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.4 KB 132
บัญชีเอกสารส่วนที่1ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.82 KB 103
แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.58 KB 95
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม Word Document ขนาดไฟล์ 16.86 KB 104
รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558 139
ใบเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน 2558 118
ใบเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน 2558 123
ใบสมัครครูอัตราจ้าง 132
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 2558 180
ใบเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ2558 142
ผลคะแนน O-Net รายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 1194