โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวรวุฒิ ปัถวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 063 939 4141
อีเมล์ : Worawout20@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม นายวรวุฒิ ปัถวี
2 คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3