โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     เมื่อ พ.ศ.2484 ขุนสมบูรณ์  ธนะสาร (กำนันวิง  คล้ายสมบูรณ์) รวมกับราษฎรในหมู่บ้านสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เปิดสอนนักเรียนในหมู่บ้าน โดยมีนายเสริม บูรณเศรษฐ เป็นครูใหญ่ และมีนายวาด  ใจดี เป็นผู้บอกบุญราษฎรในหมู่บ้าน ก่อสร้างอาคารแบบ ป.1 ขนาด 6X8 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน บนที่ดินของนายเงิน  เปี่ยมสวัสดิ์  และได้โอนเงินงบประมาณ ก.ศ.บ. จากโรงเรียนสมุทรปราการ  มาเพิ่มเติมแล้วเสร็จและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2494  ดำเนินการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      พ.ศ. 2509 สภาพอาคารเรียนทรุดโทรมมาก ทางราชการอนุมัติเงินงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อมาปรับปรุงอาคารเรียน แต่นายเสริม  ใจดี เห็นว่าที่ดินเดิมบริเวณมีน้อย จึงตกลงแลกเปลี่ยน และย้ายอาคารเรียนมาตั้งยังที่ดินแปลงใหม่ของนายเสริม  ใจดี  ซึ่งมีจำนวน 2 ไร่ 16 ตารางวา โดยปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 4 ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณที่ทางราชการอนุมัติและเงินสมทบจากราษฎรอีกจำนวนหนึ่ง รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 361,376 บาท ก่อสร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514 และให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนคลองสองพี่น้อง
      พ.ศ.2516 ประสานงานกับทางราชการและนายเสริม  ใจดี  ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงใหม่เนื้อที่ 2 ไร่ 16 ตารางวา  ให้เป็นของทางราชการโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2516
      พ.ศ.2518 ประสานงานกับนายเงิน  เปี่ยมสวัสดิ์  และนางมุก  เปลี่ยนสวัสดิ์  แลกเปลี่ยนที่ดินที่ได้ที่ดินเพิ่มอีก 1 งาน 76.5 ตารางวา  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 รวมมีที่ดินทั้งสิ้น 2 ไร่ 1 งาน 92.5 ตารางวา

     พ.ศ.2553  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการเข็มแข็ง  ในการก่อสร้างสนามเอนกประสงค์คสน.ให้เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  เป็นจำนวนเงิน 1,195,000 บาท    

     ปัจจุบันโรงเรียนคลองสองพี่น้อง  มีอาคารเรียนทั้งหมด  3 หลังเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 494 คน (ข้อมูล 8 มิ.ย. 62) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือนางณัฐกานต์   แก้วประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ