โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์
หัวหน้าบริหารงานบุคคล

นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด
หัวหน้าบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมร บุญโภค
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางอารี รักยงค์
หัวหน้าบริหารงานแผนและนโยบาย