โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2/1 14 11 25
อนุบาล 2/2 0 0 0
รวม 14 11 25
อนุบาล 3/1 10 18 28
อนุบาล 3/2 14 14 28
รวม 24 32 56
ประถมศึกษาปีที่1/1 13 18 31
ประถมศึกษาปีที่1/2 14 16 30
รวม 27 34 61
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่2/2 19 11 30
รวม 35 26 61
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 15 34
ประถมศึกษาปีที่3/2 20 17 37
รวม 39 32 71
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 16 13 29
ประถมศึกษาปีที่4/2 16 12 28
รวม 32 25 57
ประถมศึกษาปีที่5/1 10 16 26
ประถมศึกษาปีที่5/2 12 12 24
รวม 22 28 50
ประถมศึกษาปีที่6/1 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่6/2 17 19 36
รวม 33 40 73
รวมนักเ้รียนทั้งหมด 226 228 454