โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2/1 11 15 26
อนุบาล 2/2 14 13 27
รวม 25 28 53
อนุบาล 3/1 12 13 25
อนุบาล 3/2 11 13 24
รวม 23 26 49
ประถมศึกษาปีที่1/1 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่1/2 19 11 30
รวม 35 26 61
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 22 17 39
ประถมศึกษาปีที่2/2 20 18 38
รวม 42 35 77
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 12 29
ประถมศึกษาปีที่3/2 13 13 26
รวม 30 25 55
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 14 25
ประถมศึกษาปีที่4/2 14 13 27
รวม 25 27 52
ประถมศึกษาปีที่5/1 18 20 38
ประถมศึกษาปีที่5/2 20 17 37
รวม 38 37 75
ประถมศึกษาปีที่6/1 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่6/2 13 24 37
รวม 30 42 72
รวมนักเ้รียนทั้งหมด 248 246 494