โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2/1 15 12 27
อนุบาล 2/2 0 0 0
รวม 15 12 27
อนุบาล 3/1 20 16 36
อนุบาล 3/2 0 0 0
รวม 20 16 36
ประถมศึกษาปีที่1/1 11 22 33
ประถมศึกษาปีที่1/2 18 16 34
รวม 29 38 67
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่2/2 12 17 29
รวม 24 33 57
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 11 16 27
ประถมศึกษาปีที่3/2 14 15 29
รวม 25 31 56
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 18 17 35
ประถมศึกษาปีที่4/2 20 15 35
รวม 38 32 70
ประถมศึกษาปีที่5/1 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่5/2 15 10 25
รวม 29 23 52
ประถมศึกษาปีที่6/1 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่6/2 12 13 25
รวม 24 26 50
รวมนักเ้รียนทั้งหมด 204 211 415