โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนพมาศ อาจวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัชระ คงสว่าง
ครู คศ.2

นางสาวอัมรินทร์ ปุ่มโคกกรวด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2