โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางนุจรี พึ่งชื่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม บัลลังก์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : บริษัท
ชื่อ-นามสกุล : นางสายหยุด ปิ่นทะสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี สถิตดนัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิทยา จันทร์จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิธานกิตติวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาสิงห์ ปฏิญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสนทยา ปาดสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยุทธ์ ใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช พุฒดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ คงสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐศักดิ์ เปี่ยมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ