โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางนุจรี พึ่งชื่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ มีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม บัลลังก์โพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : บริษัท
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมฤพร หงษ์เลิศกวิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ธุรกิจ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายหยุด ปิ่นทะสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี สถิตดนัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิทยา จันทร์จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ กาลัยภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุทธิ สายสีสด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระธีรวัชยา อนาลโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสิงห์ ปฏิภาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย แซ่ตัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งนภา มณีน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยโรงเรียน
เบอร์โทร :