โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภัทรพล แก้วปัน
ครูผู้ช่วย