โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภัทรพล แก้วปัน
ครู คศ.1