โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิทยา ปลื้มศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารี รักยงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2