โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธนพร สายสอน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกรรณิการ์ ฝ่ายพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางเอมอร ช้างมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2