โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสมร บุญโภค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุณีรัตน์ แย้มอาภา
ครู คศ.3

นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
ครูผู้ช่วย