โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสมร บุญโภค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
ครู คศ.1