โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสมร บุญโภค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
ครูผู้ช่วย

นางพัชรี โพธิ์เมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2