โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0831202147
อีเมล์ : peemairattanaporn@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2563 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ครูประจำชั้น และ ครูผู้สอน
2563-2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหา