โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.02 KB 48146
เอกสารส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.99 KB 48363
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.07 KB 48506
รูปแบบรายการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48235
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 15.32 KB 48288
ตารางบัญชีแสดงปริมาณวัสดุBOQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48318
บทนิยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 48211
บก.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.55 KB 48234
คุณลักษณะเฉพาะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.24 KB 48118
เอกสาร 1,2 Word Document ขนาดไฟล์ 223.5 KB 48494
ใบเสนอราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.45 KB 48405
เอกสารส่วนที่ 1และ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.04 KB 48094
BOQ2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48360
รายละเอียด62 Word Document ขนาดไฟล์ 19.25 KB 48349
แบรูปรายการ งบ62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 48277
แผนงาน งบ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.88 KB 48455
สัญญาปรับราคา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.1 KB 48196
บทนิยาม งบ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.45 KB 48299
บัญชีแสดงปริมาณวัสดฺุBOQ Word Document ขนาดไฟล์ 19.72 KB 48241
เอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน งบ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.52 KB 48361
เอกสารรายละเอียดคำนวณราคากลางงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.48 KB 48272
แบบรูปรายงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 48091
บทนิยามปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.24 KB 48155
ใบเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯงบ2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.31 KB 48501
เอกสารBOQปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48272
ทะเบียนคุมเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.69 KB 48366
คู่มือสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.23 KB 48362
ใบเสนอราคาก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.21 KB 48105
ตรวจผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน Word Document ขนาดไฟล์ 20.2 KB 48066
บัญชีรายการเอกสารที่บรรจุไว้ในซองประกวดราคา Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 48084
แบบแปลนก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48308
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขแบบปรับราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.03 KB 48248
แผนการทำงานก่อสร้างหลังคา Word Document ขนาดไฟล์ 19.01 KB 48287
ปร.5ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.14 KB 48408
ปร.4 ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.58 KB 48473
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.4 KB 48492
บัญชีเอกสารส่วนที่1ก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.82 KB 48262
แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างหลังคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.58 KB 48075
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม Word Document ขนาดไฟล์ 16.86 KB 48267
รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558 48486
ใบเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน 2558 48474
ใบเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน 2558 48131
ใบสมัครครูอัตราจ้าง 48168
เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 2558 48444
ใบเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ2558 48403
ผลคะแนน O-Net รายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48117