โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
โรงเรียนสุจริต
สรุปประชุมครู 30 พ.ค 62
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
สรุปกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
ระเบียบวาระการประชุม(กรรมการสถานศึกษา) 3/01/2562
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
ระเบียบวาระการประชุม(กรรมการสถานศึกษา)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
ประกาศ แนวทางขจัดข้อร้องเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงาน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มือขั้นตอนการรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มือขั้นตอนการย้ายออกนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มือประชาชน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มือขั้นตอนการขอ ปพ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มือบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มือบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มือบริหารงประมาณ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
คู่มืองานบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนการใช้มาตรฐานของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง2562
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 62