โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม นายวรวุฒิ ปัถวี
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ ปัถวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,13:30  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปการสอนต้านทุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2564,09:35  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสั้นต้านทุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2564,09:33  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่หมาะสมตามวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางอารี รักยงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2564,14:42  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่หมาะสมตามวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางปริชาติ บัวรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2564,14:41  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องตัวเรา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
ชื่ออาจารย์ : นางเอมอร ช้างมณี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,21:02  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องตัวเรา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา จิตรภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,21:01  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ ปัถวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,19:54  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมร บุญโภค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,19:53  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปวีดีโอเพศวิถี เรื่องความแตกต่างของเพศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,17:55  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..